Specialist principal, Direcția relații cu publicul și prestări servicii, Direcția generală Arhiva Națională

Agenția Națională a Arhivelor
Data limită de aplicare - 23.11.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: Contribuirea la valorificarea fondurilor arhivistice ale Direcției generale Arhiva Națională, în scopul executării solicitărilor cu caracter social-juridic și tematic.
Sarcinile de bază ale funcției: 
-          Realizarea activităților de valorificare privind asigurarea drepturilor legale ale cetățenilor;
-          Coordonarea întocmirii bazelor de date în domeniul valorificării documentelor cu caracter social-juridic;
-          Elaborarea instrumentariului informativ în domeniul valorificării documentelor cu caracter social-juridic;
Acordarea consultațiilor persoanelor fizice și juridice, cu referire la documentele fondurilor arhivistice ale Direcției generale Arhiva Națională.         

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul istoriei, specializat în arhivistică, științe socio-umane; 
Experiență profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu, preferabil experiență  în serviciul public; 
Cunoștințe: legislația și cadrul normativ în domeniul arhivistic și al serviciului public; 
Abilități: de analiză și sinteză, organizare, comunicare, lucrul cu informația, utilizarea documentelor  de arhivă și de operare la calculator (Word, Excel, Power Point, Internet); 
Atitudini/comportamente: spirit de inițiativă, disciplină, responsabilitate, respect față de oameni.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare (specificat în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009;
  • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
  • documentele de evidența militară – pentru recruți și rezerviști;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

de la 5800 lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova 
Acte normative în domeniul serviciului public 
- Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 
- Legea nr. 982-XIV/2000 privind accesul la informaţie; 
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;       
-Codul administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;  
Acte normative în domeniul de specialitate: 
- Hotărârea Guvernului nr.143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției  Naționale a Arhivelor;   
- Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova; 
- Hotărârea Guvernului nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului  arhivistic de stat.