Specialist principal al Serviciului informare, comunicare cu mass-media şi managementul documentelor, Secția management instituțional

Agenția de Investiții
Data limită de aplicare - 28.11.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea accesului publicului la activitatea Agenției, furnizarea informaţiei de interes public, inclusiv managementul documentelor

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Organizarea administrativă (aprovizionarea cu produse și aparate pentru desfășurarea activității/ședințelor);
2. Înregistrarea corespondenței intrate și ieșire în sistemul de management a documentelor electronice;
3.Acordarea asistenței informaționale privind managementul documentelor. Acordare asistenței Directorului general (deplasări, agenda, etc.);
4. Controlul executării documentelor din cadrul Agenției. Supravegherea respectării termenelor stabiliți pentru examinarea interpelărilor/ adresărilor/petițiilor, etc.;
5. Întocmirea nomenclatorului dosarelor Agenţiei și asigurarea lucrărilor de organizare a arhivei; 
6. Coordonarea procesului de informare şi comunicare a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societăţii civile şi mass-media în vederea informării operative şi veridice a societăţii. 
7. Stabilirea și menținerea relaţiilor de comunicare cu mass-media. Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru cunoaşterea  percepției societății în raport cu inițiativele Agenției și luare de atitudine.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Serviciului informare, comunicare cu mass-media și managementul documentelor a Agenției de Investiții: jurnalism, juridic, economie, etc.

Experiență profesională:  Constituie un avantaj.

Cunoștințe:

 • Legislația națională 
 • Administrare publică și management public
 • Afaceri și politici publice
 • Cunoașterea practicii manageriale
 • Cunoştinţe de operare de calculator: Microsoft Office, Internet
 • Cunoașterea limbelor străine: rusă și engleză

Competențe și Abilități (conform Matricei interne de Competențe)/

Comportamente:

 • Abilitatea de a însuși/adapta rapid
 • Flexibilitate (concentrare asupra mai multor sarcini concomitent)
 • Orientare spre client (intern/extern)
 • Orientare spre rezultat (perseverență)
 • Comunicare și prezentare
 • Relaționare interpersonală
 • Abilitatea de a soluționa probleme
 • Agilitate în administrare
 • Agilitate strategică
 • Calitate decizională
 • Managementul riscului
 • Managementul proceselor
 • Perspicacitate în business
 • Planificare și prioritizare
 • Delegare
 • Dezvoltare și motivare
 • Direcționarea echipei (abilitatea de a instrui și călăuzi)

Atitudini/Comportamente:

 • Inițiativă
 • Imparţialitate
 • Integritate profesională
 • Evitarea conflictelor de interese
 • Conduită morală şi profesională desăvârşită
 • Diplomaţie, creativitate, disciplină
 • Rezistenţă la efort şi stres

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6350 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Codul Civil al RM ( nr.1107din 06-06-2002)

Acte normative în domeniul serviciului public și administrației publice centrale:
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Codul Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154 din 28.03.2003);
Codul administrativ al Republicii Moldova (Legea nr. 116 din  19.07.2018);
Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional;
Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale*;
Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integritate,
Legea nr. 136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;

 
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 322 din 17.04.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții;