Specialist superior, Direcția Evaluare în Învățământul Superior (concurs prelungit)

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
Data limită de aplicare - 31.01.2020, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
Promovarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea
managementului calității în învățământul superior.
 
Sarcini de bază:
1. Contribuirea la evaluarea instituţiilor ofertante de programe de formare profesională şi servicii
educaţionale, precum şi a programelor acestora, în vederea autorizării de funcţionare
provizorie/acreditării în învăţământul superior;
2. Proiectarea și realizarea activităților de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor
de învățământ superior;
3. Implementarea metodologiei de instruire a experţilor care urmează să efectueze misiuni de
evaluare în învățământul superior;
4. Redactarea proiectelor de decizii cu privire la autorizarea de funcționare
provizorie/acreditarea/neacreditarea programelor de studii și a instituţiilor de învăţământ
superior.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în Republica Moldova; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- studii superioare (pentru absolvenții programelor Bologna, inclusiv Masterat);
- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului superior;
- activități privind asigurarea și/sau evaluarea calității în educație și cercetare;
- abilități de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  - formularul de participare, anexa la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu semnătura titularului;
  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  - Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
  - Adeverința semnată de conducătorul și contabilul șef al instituției, de la ultimul loc de muncă, în care trebuie în mod obligatoriu să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție etc.) care confirmă vechimea în muncă.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

de la 5100 lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 -XV din 28.03.2003.

Acte normative în domeniul administrației publice:
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă; 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”; 
Alte acte normative care vizează activitatea învățământului superior.