Atașat al Serviciului diplomație publică, comunicare strategică și interacțuine cu presa, Serviciul diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 28.10.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea mediatizării activității ministerului pe plan intern şi extern, inclusiv în spațiul digital, prezentarea propunerilor pentru elaborarea şi implementarea planului anual de acțiuni al subdiviziunii, realizarea campaniilor de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Stabilirea contactelor şi comunicarea eficientă cu reprezentanții corpului diplomatic acreditat la Chișinău, societatea civilă, mass-media, gestionarea transmiterii informației şi fluxului informaţional;

2. Elaborarea, coordonare și difuzarea comunicatelor de presă;

3. Pregătirea şi organizarea evenimentelor de presă, inclusiv a conferinţelor de presă, meselor rotunde tematice, cluburilor de presă;

4. Actualizarea paginii web a MAEIE și monitorizarea paginilor web ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum şi a conturilor MAEIE în spațiul digital (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube);

5. Prezentarea propunerilor asupra obiectivelor şi planurilor de activitate ale subdiviziunii;

6. Elaborarea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor de activitate ale serviciului;

7. Asigurarea procesului de acreditare a jurnaliştilor străini în conformitate cu legislaţia în vigoare;

8. Elaborarea răspunsurilor la solicitările de informații din domeniul de competență a subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare, de licenţă (masterat) în domeniile: relații internaționale, științe internaționale, jurnalism, științe politice sau alte domenii relevante.   

Cunoştinţe:

Cunoaşterea limbii române, precum și cunoașterea unei limbi străine: engleza, franceza sau rusa la nivel avansat (B2). Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj;

 • Istoria şi principiile de bază ale diplomaţiei;
 • Dreptul internaţional şi diplomatic;
 • Principiile şi regulile corespondenţei diplomatice;
 • Cunoştinţe în domeniul diplomaţiei publice;
 • Priorităţile politicii externe a Republicii Moldova (conform documentelor  programatice oficiale);
 • Specificul lucrului organizaţiilor internaţionale;
 • Genuri jurnalistice şi PR;
 • Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint,.
 • Abilități în domeniul digital (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, etc).

Abilităţi: Capacităţi dezvoltate de comunicare (orală şi scrisă), capacitatea de a lucra în echipă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, creativitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă.

         

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Curriculum Vitae
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public
  • Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
  • Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
  • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018
  • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
  • Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:      

  • Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern
  • Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

Acte normative în domeniul  relaţiilor internaţionale  şi în domeniul de   specialitate         

  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961;
  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, din 24 aprilie 1963  ;
  • Legea Republicii Moldova “Cu privire la serviciul diplomatic” nr. 761-XV din 21 decembrie 2001;
  • Hotărârea Guvernului nr. 697 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
  • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 359 din 02.06.95 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a jurnaliștilor străini în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial nr. 38-39 din 14.07.95;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
  • Regulamentul activității administrativ-financiare a instituțiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987 din 11 august 2003;
  • Acordul de Asociere RM-UE;
  • Planului Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE.