Atașat în cadrul Secției OSCE și securitate internațională, Direcția cooperare multilaterală

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 21.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea corespondenței, notelor informative și analitice, contribuirea la redactarea rapoartelor de activitate și a planurilor de acțiuni ale secției. Gestionarea dosarelor de competwență. Monitorizarea situației în Zona de securitate, a evoluțiilor social-politice în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și a activității Misiunii UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EU BAM).

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Urmăreşte activitatea şi gestionează corespondenţa pe dimensiunile relaţiilor pe care Republica Moldova le desfăşoară în cadrul OSCE incluse în fişa de post.

2. Asistă şeful secţiei în interacţiunea sa cu instituţiile OSCE, inclusiv, cu Misiunea OSCE în Moldova.

3. Asistă conducerea ministerului la reuniuni, întrevederi, seminare şi pregătește proiecte de note informative.

4. Studiază şi participă la redactarea corespondenţei.

5. Efectuează acţiuni de secretariat, arhivă şi evidenţă a corespondenței diplomatice.

6. Îndeplinește alte sarcini la indicaţia conducerii direcției.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente și masterat, în domenii: relaţii internaţionale, drept, drept internațional, stiinţe politice, științe economice, istorie.

Cunoașterea limbii române şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (minim B2), cunoașterea altor limbi va fi un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverințelor respective este obligatorie).

Orice informație cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.

Cunoştinţe: • istoria şi principiile de bază ale diplomaţiei;

• elemente primordiale ale Dreptului internaţional şi diplomatic;

• elemente ale evoluţiei situaţiei politice internaţionale după întemeierea ONU (1945) şi OSCE (1975);

• elemente ale activităţii organizaţiilor internaţionale;

• reguli ale corespondenţei diplomatice;

• priorităţile politicii externe a Republicii Moldova (conform documentelor programatice oficiale);

• generalități cu privire la istoricul dosarului transnistrean;

competenţe IT: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: Aptitudini solide în ceea ce privește procesarea informației (fixarea exactă şi calitativă a informației, analiza şi sinteza informațiilor obținute), abilități ridicate de comunicare, consultare, prezentare a pozițiilor elaborate, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, creativitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, spirit de inițiativă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1) CV-ul (Europass);

  2) ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Ø Constituția Republicii Moldova;

Ø Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;

Ø Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul

funcționarului public;

- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

- Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;

- Legea integrității nr. 82/2017;

- Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

- Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;

- Legea nr. 136/2017cu privire la Guvern;

- Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

- Hotărâre Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Ø Acte normative în domeniul relațiilor internaționale şi în domeniul de specialitate:

- Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961;

- Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 24 aprilie 1963;

- Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969;

- Legea privind serviciul diplomatic nr. 761/2001;

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697/2017;

- Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 744/2007;

- Regulamentul activităţii administrativ-financiare a instituţiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987/2003;

- Legea cu privire la tratatele internaţionale ale RM nr. 595/1999;

- Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii internaţionale sau între organizaţii internaţionale din 21 martie 1986;

- Convenţia de la Viena cu privire la succesiunea statelor la tratate din 23 august 1978;

- Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, New York 10 decembrie 1948;

- Instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului;

- Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, San Francisco 26 iunie 1945.

De specialitate: - Actul final de la Helsinki, din 1 august 1975 http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf;

- Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, din 27 noiembrie 1990 https://www.osce.org/mc/39516;

- Istoricul, structura, domeniile de activitate ale OSCE, rolul OSCE în Moldova www.osce.org, www.osce.org/moldova;

- Acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992;

- Procesul de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean în formatul 5+2 (https://gov.md/ro/advanced-page-type/procesul-de-negocieri). Documentele OSCE privind conflictul transnistrean (Actul final la Summitului OSCE de la Istanbul (1999) (http://www.osce.org/mc/39569), declarațiile ministeriale cu privire la negocierile în formatul 5+2 aprobate la reuniunile - Consiliului Ministerial al OSCE perioada 2012 - 2021 (http://www.osce.org/mc), problematica retragerii forțelor militare ruse din Moldova.