Atașat, Șecția Consiliul Europei și drepturile omului , Șecția Consiliul Europei și drepturile omului

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 28.10.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea eficientă și orientarea spre rezultat  a activității în conformitate cu domeniile de competență repartizate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Urmăreşte activitatea şi gestionează dosarele referitoare la cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei (CoE), precum si pe linia drepturilor omului cu ONU si OSCE, conform fişei de post.

2. Redactează corespondenţă generală, diverse materiale analitice şi informative, discursuri, planuri şi rapoarte de activitate ale Secţiei.

3. Asigură pregătirea şi participarea la reuniuni multilaterale şi întrevederi pe linia dosarelor în gestiune.

4. Efectuează acţiuni de secretariat, arhivă şi evidenţă a corespondenţei diplomatice.

5. Îndeplineşte alte sarcini la indicaţia conducerii Direcţiei şi Secţiei.

6. Organizarea vizitelor de tara a înalților oficiali si raportori ai CoE, ONU, OSCE.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente și masterat, în domenii: relaţii internaţionale, drept, drept internațional, stiinţe politice, științe economice, istorie.

Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.                              .

Cunoştinţe:

- Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (minim B2), cunoaşterea altor limbi va fi un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverințelor respective este obligatorie);

-  Istoria şi principiile de bază ale diplomaţiei;

- Drept internațional, drept diplomatic;

- Principiile şi regulile corespondenţei diplomatice;

-Priorităţile politicii externe a Republicii Moldova (conform documentelor programatice oficiale);

- Specificul activităţii organizaţiilor internaţionale;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi:   Aptitudini solide în ceea ce priveşte procesarea informaţiei (fixarea exactă şi calitativă a informaţiei, analiza şi sinteza informaţiilor obţinute), abilităţi ridicate de comunicare, consultare, prezentare a poziţiilor elaborate, lucru în echipă.  

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, creativitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de iniţiativă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Curriculum Vitae
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

   

  ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
  • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017;
  • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  • Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
  • Legea nr. 136 din 07 iulie 2017cu privire la Guvern;
  • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
  • Hotărâre Guvernului nr. 386  din 17 iunie 2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 •  Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate:          
  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961;
  • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, din 24 aprilie 1963;
  • Legea Republicii Moldova “Cu privire la serviciul diplomatic” nr. 761-XV din 21 decembrie 2001;
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697 din 30 august 2017;
  • Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 744 din 29 iunie 2007;
  • Regulamentul activităţii administrativ-financiare a instituţiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 987 din 11 august 2003;
  • Legea cu privire la tratatele internaţionale ale RM nr. 595 din 24 septembrie 1999;
  • Convenția Europeană a Drepturilor Omului https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf)
  • Pactul internațional privind drepturile civile și politice;
  • Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale;
  • Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor;
  • Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
  • Convenția privind drepturile copilului;
  • Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
  • Planul de Acţiuni al Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 (https://www.coe.int/ro/web/chisinau/action-plan);
  • Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24 mai 2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022;
  • Manualul Consiliului Europei, Ecobescu Nicolae;
  • Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff;        
  • Paginile web coe.int, un.org şi alte site-uri relevante.