Atașat, Secția cooperare economică și sectorială, Secția cooperare economică și sectorială

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Data limită de aplicare - 28.10.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuierea  al elaborarea materialelor ce țin de cooperarea cu UE și integrarea europeană a RM. Gestionarea dosarelor atribuite de către conducerea direcției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Realizarea activităţilor curente ce ţin de participarea Republicii Moldova în cadrul şedinţelor structurilor de cooperare stabilite în cadrul relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Asociere RM-UE.
 2. Participă împreună cu colegii din secție la colectarea și analizarea materialelor pentru luarea deciziilor.
 3. Asistă conducerea direcţiei la întrevederi şi reuniuni şi elaborează rapoarte şi note informative urmare acestora.
 4. Elaborarea materialelor pentru întrevederi, a mesajelor oficiale, a discursurilor, comunicatelor de presă etc. și asigură traducerea în/şi din limba engleză a documentelor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare de licenţă şi de masterat în domeniul relaţiilor economice internaţionale, relaţiilor internaţionale, studiilor europene, dreptului internaţional.

Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.

Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel B2), cunoaşterea adiţională a altor limbi străine, în particular a limbilor franceză sau germană (cel puţin nivel B1/B2), va fi considerată un avantaj (prezentarea certificatelor şi/sau adeverinţelor de confirmare este obligatorie);
 • Cunoaşterea avansată a legislaţiei Republicii Moldova, a domeniului economic, a legislaţiei, instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene;
 • Utilizarea calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: Comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, adaptabilitate.

Atitudini / Comportamente: Spirit de iniţiativă şi de echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină,  responsabilitate, auto-perfecţionare profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Curriculum Vitae
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici" din MAE IE

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ şi bibliografia în baza cărora vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Programul de activitate al Guvernului
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961;
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile  consulare, din 24.04.1963;
 • Acordul de Asociere RM-UE, din 27.06.2014
  • Declaraţiile Summit-ului Parteneriatului estic de la Praga(2009), Varşovia (2011), Vilnius (2013) şi Riga (2015), Bruxelles (2017) Eastern Partnership - European External Action Service (europa.eu)
 • Rapoarte de Progres elaborate de SEAE privind Politica Europeană de Vecinătate și RM
 • EU report on the Republic of Moldova (europa.eu)

 • Rapoarte publicate de Guvernul RM:
 • Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

 • Informațiile publicate de UE The Republic of Moldova and the EU - European External Action Service (europa.eu)
 • http://www.mfa.gov.md/img/docs/Raport-consolidat-implementarea-2017-PNA-AA-2017-2019.pdf

  • Comunicările Comisiei Europene privind PaE
 • Eastern Partnership - European External Action Service (europa.eu)

  Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.
 • Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate (minim obligatoriu):

 • Legea nr. 761-XV din 21 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
 • Regulamentul privind activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 744 din 29 iunie 2007;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 697 din 30 august 2017;
 • Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 • Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Legea nr. 112-XVI din 22 mai 2008 privind aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 1133-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state;
 •  

  Bibliografia de referinţă:

  • Niciu, Marţian, I., Drept Internaţional Public, două volume, ediţia a II-a (revizuită şi completată), Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1995-1996;
  • Ion Diaconu, Drept Internaţional Public, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1995;
  • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Drept Internaţional Public, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1997;
  • Tunkin, G. I., Theory of International Law, London, 1974;
  • Ion M. Anghel, Dreptul diplomatic şi consular, editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1996.
 • Resurse web recomandate:

 • Guvernul RM: www.gov.md
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: www.mfa.gov.md;  
 • Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE: www.eumission.mfa.md
 • Delegaţia UE în Republica Moldova: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm
 • Portalul UE: www.europa.eu
 • Portalul DG TRADE despre Republica Moldova: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
 • Portalul de acces la legislaţia UE – EurLex: www.eur-lex.europa.eu
 • Moldova (europa.eu)