Auditor intern în cadrul Secției audit intern, Direcția generală educație, tineret și sport

Primăria municipiului Chișinău
Data limită de aplicare - 28.03.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea activităţilor de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare, în scopul evaluării sistemelor de control intern managerial, inclusiv a riscurilor asociate operaţiunilor, oferind o asigurare rezonabilă, prin formularea în mod independent şi obiectiv a constatărilor  şi recomandărilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Efectuarea activităţilor necesare pregătirii misiunilor de audit intern de asigurare;

2. Exercitarea activităţilor la etapa lucrului în teren, inclusiv culegerea probelor de audit, elaborarea testelor de conformitate şi substanţiale;

3. Formularea versiunii preliminare a constatărilor şi recomandărilor pentru şedinţa de finalizare a  lucrului în teren;

4. Sistematizarea documentelor de audit și informațiilor necesare pentru justificarea constatărilor de audit în dosarele curente ale misiunilor de audit;

5. Sistematizarea sau actualizarea, după caz, a informațiilor permanente despre sistemele audiate în dosarele permanente ale misiunilor de audit intern;

6. Efectuarea activităților aferente documentării procesului de dezvoltare profesională continuă a angajaților SAI.  

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: studii superioare, licență sau echivalentă în domeniul  economic,  juridic,  financiar-contabil, administrare publică.

Deținerea  certificatului de calificare al auditorului în domeniul  specializat.

 Experiență profesională: experiență profesională în domeniul auditului intern, sau domenii conexe de cel puțin 1 an.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

Atitudini/ comportamente:

 Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6860 Lei

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 1. Legea nr. 181/2017 privind finanțele publice și responsabilității bugetar fiscale
 2. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială;
 8. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.