Auditor intern principal, Serviciul audit intern, Serviciul audit intern

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea activității de audit intern, prin  asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de control intern managerial al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și realizarea misiunilor de audit intern, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității autorității.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea, coordonarea, supravegherea și raportarea activității de audit intern; 
 2. Elaborarea actelor interne privind desfășurarea activității de audit intern, inclusiv a procedurilor proprii pentru desfășurarea activității de audit intern, Planului strategic, în baza analizei de risc, Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
 3. Efectuarea misiunilor de audit intern cu stabilirea obiectivelor generale ale misiunilor de audit intern de comun acord cu ministru și determinarea ariei de aplicabilitate a auditului;
 4. Elaborarea planurilor misiunilor de audit, proiectelor rapoartelor de audit, altor documente de lucru și prezentarea ministrului spre aprobare a rapoartelor misiunilor de audit intern;
 5. Instituirea și menținerea unui mecanism de monitorizare a implementării recomandărilor de audit și prezentarea către ministru a rapoartelor privind implementarea recomandărilor de audit intern de către unitățile auditate;
 6. Elaborarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul auditului intern în sectorul public și remiterea către Ministerul Finanțelor;
 7. Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare în domeniul economie, finanţe, audit sau drept;

Deținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;

Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului finanţelor publice/ controlului financiar public intern/ audit intern.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9310 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;

Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;

Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;

Hotărârea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public (instrucțiuni suplimentare la norme);
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public;
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;

Ordinul Ministerului finanţelor nr.161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.