Auditor intern principal , Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

Comisia Electorală Centrală
Data limită de aplicare - 19.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea, aplicarea și actualizarea metodologiei privind analiza, supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale; întocmirea planurilor de control privind finanțarea partidelor politice; analiza și verificarea informațiilor privind utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat și documentarea cazurilor de încălcare a raportării financiare de către partidele politice; interacționarea direcției cu partidele politice; elaborarea materialelor instructive și informative.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la procesul de elaborare, modificare și implementare a metodologiei privind analiza, supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.
 2. Elaborarea proiectelor planurilor de control privind finanțarea partidelor politice și asigurarea realizării acestora, după caz participarea la desfășurarea controalelor.
 3. Elaborarea proiectelor de documente și acte normative în domeniul atribuit, ca urmare a activității de analiză, supraveghere și control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, efectuarea analizei și supravegherii privind raportarea corectă și conformă a alocațiilor distribuite din bugetul de stat partidelor politice.
 4. Participarea la procesul de elaborare a materialelor instructive în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, al raportării veniturilor și cheltuielilor partidelor politice și ale concurenților electorali, al raportării de către partidele politice a utilizării alocațiilor din bugetul de stat.
 5. Asigurarea procesului de colaborare și interacțiune a direcției cu partidele politice în domeniul raportării financiare, participarea la documentarea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative de către partidele politice, concurenții electorali și participanții la referendum în procesul de finanțare a acestora. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalent în domeniul juridic, economic sau al contabilității.
Cerințe specifice minime:
- 2 ani de experienţă profesională în domeniu;

- deţinerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public este un avantaj;  

 • cunoașterea legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9310 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;
 • Legea privind accesul la informație nr.  982/2000;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;
 • Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind partidele politice nr. 294/2007;
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;
 • Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 2704/2019;
 • Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4401/2015;
 • Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă  pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4176/2020.
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 161 din 17.12.2020 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 176 din 26.12.2019„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”;
 • Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe site-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Cadrul normativ”.