Auditor intern, Aparatul Președintelui raionului

Consiliul Raional Călărași
Data limită de aplicare - 19.05.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar şi control a subdiviziunilor Consiliului raional.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. .   Propunerea măsurilor de aliniere la practicile de success în domeniul auditului în scopul atingerii nivelului înalt de performanţă a subdiviziunilor Consiliului raional;

 2. .   Informarea imediată în scris președintelui raionului în cazul descoperirii unor indicii de potenţiale fraude în cursul misiunii de audit intern;

 3. .   Propunerea soluțiilor de îmbunătățire a activităţii subdiviziunilor Consiliului raional.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

-          studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul auditului intern

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5420 Lei

Bibliografia concursului

-          Constituţia Republicii Moldova

-           Codul Muncii

-           Codul Administrativ

-          Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

-          Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017;

-          Ordinul Ministerului Finanțelor nr.49 din 26.04.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare