Auditor intern, Serviciul audit intern

Oficiul Avocatului Poporului
Data limită de aplicare - 25.01.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Oferirea Avocatului Poporului asigurare și consultanță obiectivă privind eficacitatea sistemului financiar și control, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității Oficiului Avocatului Poporului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planificarea strategică și anuală a activității de audit intern.
 2. Efectuarea misiunilor de asigurare și consultanță privind eficacitatea sistemului de management financiar și control.
 3. Monitorizarea implementării recomandărilor înaintate în vederea înlăturării constatărilor prezentate în rapoartele de audit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniile: dreptului, administrației publice sau economiei;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cunoștințe:

 • legislație în domeniul controlului financiar public intern;
 • standardele naționale de audit intern;
 • codul etic al auditorului intern;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);

Abilități:

 • planificare și raportare;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

 • atenție la detalii;
 • orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;
 • tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7240 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

 

       Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr.82/2017 cu privire la integritate
 • Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

 

     Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

 

     Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea contabilității nr.113/2007
 • Hotărârea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern
 • Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.