Biroul de probaţiune Bălți Secția supraveghere şi pedepse complementare Consilier de probațiune principal (pe perioadă determinată) – 1 unitate, Biroul de probaţiune Bălți

Inspectoratul Național de Probațiune
Data limită de aplicare - 30.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea procedurii de monitorizare electronică s subiectilor

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea executării sentinţelor judecătoreşti cu caracter penal privind categoriile de liberare de pedeapsă şi răspundere penală.
 2. Adaptarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie.
 3. Asigurarea executării hotărîrilor judecătorești privind pedeapsa principală și complementară la liberarea de pedeapsă şi răspundere penală.
 4. Asigurarea executării hotărîrilor judecătoreşti cu caracter penal şi contravenţional privind executarea privării de dreptul de a ocupa o anumită funcţie   sau de a exercita o anumită activitate şi privării de dreptul de a conduce mijloace de transport.
 5. Asigurarea executării muncii neremunerate în folosul comunităţii la liberarea de pedeapsă penală
 6. Participarea în ședințele de judecată, în calitate de agent constatator pe cauzele privind neexecutarea hotărîrilor judecătorești, conform competenței.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Deţinerea permisului de conducere categoria B.

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul Drept
 
Experienţă profesională: - 2 ani experienţă profesională în domeniu de specialitate sau în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  - formularul de participare (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin HG nr.201/2009);

  - copia buletinului de identitate;

  - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

  - documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative, certificat  cu privire la muncă în cadrul unităţilor, conform art. 67 din Codul Muncii);

  - copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

  - copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

  - certificatul medical;

  - cazierul judiciar;

  -  dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).

  - copia permisului de conducere categoria B.

  - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

  NOTA: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele care atestă experiența profesională pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea 270/2018

Bibliografia concursului

link: http://probatiune.gov.md/menu/cadrul-legal

 Acte legislative și normative naționale:

1. Constituția Republicii Moldova. 
2. Legea cu privire la probațiune.
3. Legea cu privire la funcția publică.
4. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public.
5. Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Codurile:
1. Codul penal al Republicii Moldova.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
3. Codul contravențional al Republicii Moldova. 
4. Codul de executare al Republicii Moldova.
5. Codul administrativ al Republicii Moldova.

Acte normative:

1. Hotărîrea de Guvern nr. 827 /2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune.
2. Hotărîrea de Guvern nr. 201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
3. Hotărîrea de Guvern nr.210 /2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probațiune.

4. Hotărîrea Guvernului Nr. 1322/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea electronică a persoanelor.