Consultant  Direcția control și digitalizare

Consiliul Audiovizualului
Data limită de aplicare - 16.02.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea şi coordonarea activităţii sectorului de care este responsabil  prin implementarea prevederilor legislaţiei din domeniu.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de decizii pentru ședințele CA.
 2.  Participarea la pregătirea ședințelor CA.
 3.  Monitorizarea nivelului tăriei sonore în serviciul de programe audiovizuale a furnizorilor de servicii media audiovizuale.
 4. Elaborarea rapoartelor de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciul de programe audiovizuale.
 5. Acordarea asistenţei metodologice colaboratorilor Consiliului, persoanelor fizice şi juridice în domeniul său de competenţă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

La  funcţia publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
3. are capacitate deplină de exerciţiu;
4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
5 .este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, drept, sociologie, psihologie.
 
Experiență profesională:
 
- Preferabil cel puțin 6 luni de experiență în cadrul instituțiilor de stat într-o funcție respectivă, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

   Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul muncii al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul serviciului  public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 82 /2017 integrității;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Audiovizualului.