Consultant principal (2), Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

Comisia Electorală Centrală
Data limită de aplicare - 19.07.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la monitorizarea și analiza respectării de către partidele politice, concurenții electorali și participanții la referendum a prevederilor legale privind raportarea financiară; verificarea rapoartelor financiare sub aspectul corectitudinii de completare; participarea la informarea, instruirea și îndrumarea funcționarilor electorali cu privire la raportarea financiară și supravegherea finanțării campaniilor electorale ale candidaților independenți; elaborarea materialelor instructive în domeniul raportării financiare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea monitorizării și analizei corectitudinii completării rapoartelor financiare ale partidelor politice, concurenților electorali și participanților la referendum, depuse prin intermediul modulului ”Control Financiar”, precum și recepționarea și prelucrarea informației lunare prezentate de partidele politice.
 2. Inițierea procesului de elaborare a proiectelor de documente și acte normative în domeniul atribuit, ca urmare a analizei și supravegherii corectitudinii completării de către partidele politice, concurenții electorali și participanții la referendum a rapoartelor financiare. 
 3. Participarea la instruirea membrilor și funcționarilor  din cadrul consiliilor electorale de circumscripție, cu privire la supravegherea finanțării campaniilor electorale ale candidaților independenți, cu privire la regulile ce vizează raportarea financiară, după caz acordarea asistenței metodologice acestora.  
 4. Ținerea evidenței și asigurarea respectării de către partidele politice, concurenții electorali și participanții la referendum a calendarului de raportare financiară, informarea cu privire la abateri.
 5. Asigurarea procesului de colaborare și interacțiune a direcției cu concurenții electorali și participanții la referendum în domeniul raportării financiare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul de drept, economic sau financiar;

- 2 ani de experiență profesională în domeniu;

- cunoașterea legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8460 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;
 • Legea privind accesul la informație nr.  982/2000;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;
 • Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind partidele politice nr. 294/2007;
 • Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 2704/2019;
 • Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4401/2015;
 • Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă  pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4176/2020.