Consultant principal (2), Direcția politici în domeniul învățământului superior

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 26.10.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea proceselor de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor sectoriale în domeniul învățământului superior, coordonarea activităților instituțiilor de învățământ superior, indiferent de subordonare și forma de proprietate a acestora.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Coordonarea și dezvoltarea actelor normative ce țin de programele de studii superioare de licență (Regulament ECTS, Regulament-cadru de evaluare finală etc.);

2. Elaborarea și punerea în aplicare a actelor normative privind conferirea titlurilor științifico-didactice în învățământul superior;

3. Elaborarea și punerea în aplicare a actelor normative privind ocuparea funcțiilor științifico-didactice în învățământul superior;

4. Examinarea rezultatelor evaluărilor externe a calității programelor de studii superioare de licență (autorizarea provizorie/acreditarea programelor de licența, elaborarea deciziilor MEC privind

autorizarea/acreditarea programelor de studii superioare de licență etc.);

5. Elaborarea structurii rapoartelor anuale și examinarea acestora privind organizarea studiilor de licență și master.

6. Monitorizarea activității instituțiilor din subordinea ministerului in domeniul de competență al direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:
Superioare de licență și master, sau echivalente; deţinerea titlului ştiinţific constituie un avantaj.


Experienţă profesională: 3 ani de experiență didactică/didactico-științifică/managerială în învățământul superior.

Cunoştinţe: 
-  cunoaşterea cadrului legislativ și normativ național și internațional în domeniul învățământului superior;


-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.                

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante;

  - Copia carnetului de muncă sau copiile altor acte ce confirmă activitatea profesională.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

 

Acte normative în domeniul de specialitate

                                                             

Procesul Bologna: obiective, principii, rezultate, direcții strategice

Hotărârea Guvernului nr. 80/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II

Hotărârea Guvernului nr. 486/2022 cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023

Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior

Hotărârea Guvernului nr. 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă

Hotărârea Guvernului nr. 343/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior

Hotărârea Guvernului nr. 209/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior

Hotărârea Guvernului nr. 325/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior

PLANUL-CADRU pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 120/2020

REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii la studii superioare de licență și studii superioare integrate pentru anul universitar 2022/2023, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 459/2022

REGULAMENTUL-CADRU cu privire la normarea activității ştiinţifico-didactice în învățământul superior, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 304/2016

REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1047/2015

REGULAMENTUL de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1625/2019