Consultant principal (3), Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

Comisia Electorală Centrală
Data limită de aplicare - 03.08.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la examinarea petițiilor/cererilor, demersurilor, contestațiilor, înaintate de autoritățile publice, persoanele fizice sau juridice, cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; reprezentarea Comisiei Electorale Centrale în procesele contravenționale și de contencios administrativ cu privire la cazurile de încălcare a legislației în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale; ținerea evidenței dosarelor administrative privind hotărârile adoptate de Comisia Electorală Centrală în domeniul de competență.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor de documente și acte normative în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.
 2. Examinarea petițiilor/cererilor, demersurilor, contestațiilor, înaintate de persoane fizice sau juridice, cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, elaborarea proiectelor de hotărâri/scrisori pe marginea acestora.
 3. Asigurarea întocmirii documentelor ce vizează domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și monitorizarea respectării acestora.
 4. Reprezentarea Comisiei Electorale Centrale în procesele contravenționale și administrative aflate pe rol în instanța de judecată, ca urmare a inițierii procedurilor judiciare privind faptele de încălcare a legislației în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.
 5. Asigurarea întocmirii și evidenței dosarelor administrative privind hotărârile adoptate de Comisia Electorală Centrală ce vizează fapte de încălcare a legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- Studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul juridic;

- 2 ani de experiență profesională în domeniu, cu experiență obligatorie de participare la procedurile judiciare;

- cunoașterea legislației electorale și conexe, a legislației specifice necesare realizării atribuțiilor funcționale;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8460 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016;
 • Legea privind accesul la informație nr.  982/2000;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;
 • Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind partidele politice nr. 294/2007;
 • Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 2704/2019;
 • Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4401/2015;
 • Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă  pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4176/2020.