consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice (FP 97) - 1 funcție temporar vacantă;, Secția datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)
Data limită de aplicare - 10.08.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Administrarea datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe. Monitorizarea datoriei externe a sectorului public. Participarea în procesul de elaborare a politicii în domeniul datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe, precum şi participarea în implementarea acesteia. Planificarea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat externe, soldul datoriei de stat externe şi sursele externe de finanţare a bugetului de stat. Estimarea deservirii şi soldului datoriei externe a unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi surselor externe de finanţare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Asigurarea procesului de elaborare/rectificare/executare a legii bugetului la capitolele ce ţin de competenţa Secţiei, precum şi elaborarea prognozelor aferente compartimentelor respective pentru cadrul bugetar pe termen mediu;

2. Asigurarea monitorizării și raportării periodice a datoriei externe a sectorului public și garanțiilor de stat externe;

3. Asigurarea ținerii evidenței și validării periodice a tranzacțiilor aferente datoriei externe a sectorului public  şi public garantate în sistemul informatic DMFAS;

4. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Secției;

5. Participarea la procesul de identificare a obiectivelor şi acţiunilor pentru implementarea politicii în domeniul datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe necesare pentru promovarea Programului Managementul datoriei de stat externe, dar şi asigurarea îndeplinirii acţiunilor respective.

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.

Aspecte cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

•Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe;

•Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;

•Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Experienţă profesională – 2 ani de experiență profesională în domeniul finanțelor publice.

 

 

Abilități:

Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

  Candidații pot depune dosarul de participare la concurs, în format de hîrtie la adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.7, biroul nr.103 și bir.114 sau pot expedia dosarul în format electronic la adresa de e-mail: resurse.umane@mf.gov.md.

Bibliografia concursului

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 1. Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 2. Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. PROGRAMUL “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2022;
 5. Hotărârea Guvernului nr.696/2017  ”Cu privire la organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor”;
 6. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;