Consultant principal, Direcția agent guvernamental

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 19.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea eficientă a sarcinilor și atribuțiilor Direcției agent guvernamental.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de observaţii/comentarii cu privire la satisfacţia echitabilă/acorduri de reglementare amiabilă ale Guvernului Republicii Moldova în cauzele comunicate de CtEDO Republicii Moldova, de o complexitate deosebită;
 2. Elaborarea proiectelor planurilor de acţiuni/ rapoartelor de acţiuni privind executarea hotărârilor și deciziilor CtEDO pronunţate în privința Republicii Moldova;
 3. Analiza jurisprudenţei CtEDO şi elaborarea propunerilor de armonizare a legislaţiei naţionale la exigenţele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
 4. Examinarea demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice, petiţiilor cetăţenilor, precum şi a dispozițiilor conducerii ministerului în domeniul său de competenţă;
 5. Elaborarea proiectului raportului anual al Agentului guvernamental cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor CtEDO.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept .

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Justiției: www.justice.gov.md, compartimentul „Posturi vacante/Volintariat);

  curriculum vitae (CV).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9990 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea integrității nr. 82/2017.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.151/2015 cu privire la Agentului guvernamental;
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la aceasta;
 • Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 3 iunie 2022;
 • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comisiei Europene a Drepturilor Omului;
 • Ghidul de elaborare a planurilor și a rapoartelor de acțiuni pentru executarea hotărârilor CtEDO, aprobat de către Departamentul de Executare al CoE din octombrie 2014;
 • Recomandarea nr. R (2000) 2 a Comitetului de Miniştri adresată Statelor Membre cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • Recomandarea Comitetului de Miniștri al CoE din 15 ianuarie 2009 privind monitorizarea efectuării plăților acordate cu titlu de satisfacție echitabilă, practica actuală;
 • Regulamentul cu privire la procedura de executare a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 889/2016;
 • Ghidul practic cu privire la procedura de executare a hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.