Consultant principal, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 13.07.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și promovarea implementării politicilor în domeniul managementului personalului medical.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea politicilor de planificare a necesităților de cadre medicale (medici, farmaciști și personal medical cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare);
 2. Elaborarea metodologiei de plasare în cîmpul muncii a tinerilor specialiști;
 3. Asigurarea suportului metodologic privind transferul de la o instituție la alta a tinerilor specialiști;
 4. Monitorizarea și evaluarea asigurării cu personal medical a prestatorilor de servicii de sănătate, prin colaborare cu subdiviziunile ministerului și instituțiile medicale;
 5. Examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă ale direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii: superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii, resurselor umane sau drept.

  Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu   sănătății.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

    1. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;
    2. Legea nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 452/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025;
    4. Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456/1993;
    5. Codul educației al Republicii Moldova;
    6. Codul muncii al Republicii Moldova;
    7. Hotărîrea Guvernului nr.192/2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului;
    8. Hotărîrea Guvernului nr.367/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor de rezidențiat;
    9. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    10. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
    11. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor   personale;
    12. Legea integrității nr. 82/2017;
    13. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133/2011;
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;
    15. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
    16. Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
    17. Hotărîrea Guvernului nr.1396/2003 cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti;
    18. Hotărîrea Guvernului nr.923/2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic ​postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat;
    19. Hotărîrea Guvernului nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice;
    20. Ordinul MSMPS nr. 1107 din 26.11.2020 Cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare studii de secundariat clinic;
    21. Ordinul MSMPS nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor.