Consultant principal, Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică, Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 08.11.2022, 09:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea politicilor și cadrului normativ în domeniul sănătății publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea politicilor publice privind prevenirea maladiilor nontransmisibile, legate de defecienţe nutriţionale, de factorii de risc, mediu și privind promovarea sănătăţii;
 2. Elaborarea cadrului normativ privind implementarea politicilor în domeniul controlului bolilor nontransmisibile;
 3. Participarea la elaborarea argumentării economice şi fezabilităţii financiare a Programelor Naţionale în controlul bolilor nontransmisibile (în special maladiile cardiovasculare, oncologice, diabet, traume, etc);
 4. Elaborarea propunerilor de politici în domeniu sau a cadrului normativ de implementare a politicilor;
 5. Acordarea suportului metodologic în implementarea politicilor în domeniul controlul bolilor nontransmisibile și promovării sănătățiii;
 6. Coordonarea promovării și implementării companiilor de informare a populaţiei privind factorii de risc examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative, conform domeniului de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii:

 • superioare de medic specialist /sănătate publică

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10310 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografie:

 1. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
 2. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 3. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 4. Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului;
 5. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 6. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 7. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 8. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 886/2007 cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
 11.  Hotărârea Guvernului nr. 594/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 820/2009 „Cu privire la Comisia  Națională Extraordinară de Sănătate Publică;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 475/2008 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional”;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 ”Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice”;
 16.  
 17. Planul de pregătire și răspuns al Sistemului Sănătății în urgențe de sănătate publică, aprobat de către MSMPS și MAI la 07.09.2020;
 18. Ordinul MS nr.230/2016 cu privire la Consiliul de sănătate publică teritorial.