Consultant principal, (fpe), Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă, Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și asigurarea implementării politicilor în domeniul ocupării și reglementării migrației forței de muncă.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea actelor normative în domeniul ocupării forței de muncă și reglementării migrației forței de muncă;
 2. Monitorizarea realizării acordurilor bilaterale în domeniul migrației forței de muncă;
 3. Elaborarea rapoartelor privind implementarea legislației în domeniul migrației forței de muncă, Convențiilor internaționale în domeniul migrației forței de muncă, monitorizarea implementării Declarației comune cu privire la parteneriatul de Mobilitate RM-UE;
 4. Elaborarea și negocierea Acordurilor în domeniul migrației forței de muncă;
 5. Asigurarea managementului Subdiviziunii în lipsa șefului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • studii superioare, preferențial în domeniul economic sau juridic;
 • experienţă profesională cel puțin 1 an de activitate în serviciul public;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării și migrației forţei de muncă
 • cunoașterea normelor de elaborare a actelor normative;
 • cunoaşterea limbii engleza, cel puțin la nivel intermediar;
 • cunoştinţe de operare la calculator (Word, Excel, Power Point, Internet);
 • abilităţi de autoorganizare și planificare a activității, analiză şi sinteză, de comunicare  și lucru în echipă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9500 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;

Hotarîrea Guvernului nr.1276/2018 privind procedurile de acces la masurile de ocupare a forței de munca;

Legea 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

Hotarîrea Guvernului nr.990/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.