Consultant principal în cadrul Direcției politici de aer și schimbări climatice

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 12.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la prevenirea schimbării climei prin elaborarea și promovarea cadrului politic și normativ, conform Directivelor UE și angajamentelor internaționale. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul atenuării schimbările climatice, conform Directivelor UE și tratatelor internaționale;
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale în domeniul schimbărilor climatice;
 3. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 4. Elaborarea informației pentru rapoartele de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, ingineriei de mediu, schimbări climatice, energie.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul protecției mediului.

Cunoștințe: Limba engleză scris și vorbit la nivelul B1. Legislația în domeniul schimbării climei. Tratatele internaționale în domeniul schimbării climei. Cunoștințe de operare la calculator (MS Office);

Abilități de: Planificare, organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză a datelor, comunicare eficientă, lucru în echipă, elaborare a documentelor, corectitudine, punctualitate.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 5. Legea nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 587/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1009/2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 10. Legea nr. 78/2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice;
 13. Lege nr. 852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a planurilor de acțiuni pentru implementarea acestuia;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 589 din 21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră;
 17. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi;
 18. Protocolul privind poluanții organici persistenţi şi Protocolul privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi;
 19. Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei;
 20. Convenţia pentru protecţia stratului de ozon;
 21. Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon;