Consultant principal în cadrul Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 21.11.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii de management al deșeurilor prin elaborarea și promovarea cadrului politic, legislativ și normativ.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul managementului deșeurilor conform Directivelor UE și tratatelor internaționale;
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul tratatelor internaționale în domeniul substanțelor chimice;
 3. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 4. Generalizarea și elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabilă direcția.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul ingineriei chimice, protecției mediului sau similare.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență în domeniul de activitate al direcției.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației și tratatelor internaționale din domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, Internet).

Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, luare de decizii, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționarea problemelor, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;
  2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 5. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 6. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
 7. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 9. Legea nr. 209/2016 privind deșeurile
 10. Legea  nr. 277/2018  privind substanțele chimice;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 548/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii  2013-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 16. Hotărârea de Guvern nr. 973/2010 cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova;
 17. Hotărârea Guvernului nr.99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor;
 18. Hotărârea Guvernului nr.501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
 19. Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 20. Hotărârea Guvernului nr. 682/2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Managementul deșeurilor”;
 21. Hotărârea Guvernului nr.696/2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
 22. Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj;
 23. Hotărârea Guvernului nr.586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;
 24. Hotărârea Guvernului nr. 505/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul si importul de produse chimice periculoase.