Consultant principal în cadrul Direcției politici de management integrat al resurselor de apă

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 15.07.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul managementului integrat al resurselor de apă întru asigurarea unei stări bune a resurselor de apă.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul gestionării riscurilor de inundații și secetă conform Directivelor UE;
 2. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 3. Generalizarea și elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență în domeniul de activitate al direcției.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională la nivel B2, cunoașterea managementului de bază în dezvoltare, cunoașterea politicilor și procedurilor din domeniu, precum și a practicilor pozitive, cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități: corectitudine, planificare, organizare,  analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, comunicare eficientă, soluționare a problemelor, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, creativitate, flexibilitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;
  2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 136/ 2017 cu privire la Guvern;
 4. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 5. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 6. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 7. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 8. Legea apelor nr. 272/2011;
 9. Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2030);
 11. Hotărârea Guvernului nr. 814/2017 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 955/2018 cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1063/2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 775/2013 cu privire la hotarele districtelor bazinelor și sub-bazinelor hidrografice și hărțile speciale în care sunt determinate;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și zonele sensibile la nutrienți;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 562/2020 cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului la inundații.