Consultant principal în cadrul Direcției politici de prevenire a poluării.

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 12.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării și promovării cadrului normativ în domeniul protecției mediului, prevenirii poluării mediului și evaluării impactului asupra mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentele de politici, proiecte de acte normative în domeniul protecției mediului, ca și cadru general, evaluării impactului asupra mediu, conform Directivelor UE și tratatelor internaționale.
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale în domeniul evaluării impactului asupra mediu.
 3. Asigurarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediu în context transfrontalier a activităților planificate în conformitate cu prevederile legislației naționale și tratatele internaționale în domeniu.
 4. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice.
 5. Generalizarea și prezentarea rapoartelor privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabilă direcția.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, ecologiei, drept ecologic, inginerie de mediu.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul protecției mediului.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, cunoștințe de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități: elaborare a documentelor de politici și actelor normative, analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, corectitudine, punctualitate, principialitate și inițiativă, lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort și stres.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  2. Documente ce atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ;
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 5. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 6. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 7. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 8. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
 9. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 11. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 548/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
 15. Ordinul MADRM nr. 1/2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului;
 16. Ordinul MADRM nr. 219/2018 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu.