Consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul biodiversității.

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 01.09.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la asigurarea drepturilor cetățenilor la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate din punct de vedere ecologic, prin coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii de stat în domeniul conservării, protecției și folosirii durabile a resurselor naturale de floră și faună.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul protecției fondului forestier și cinegetic conform Directivelor UE și tratatelor internaționale;
 2. Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul tratatelor internaționale în domeniul protecției ariilor protejate de stat și serviciilor ecosistemice;
 3. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 4. Generalizarea și elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului.

Experiență profesională: cel puțin 3 ani de experiență profesională în domeniul protecției mediului.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea managementului în domeniul resurselor naturale, cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, cunoștințe de operate la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități: elaborare a documentelor de politici și actelor normative, flexibilitate, eficiență, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluționare de probleme, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: disciplină, punctualitate, amabilitate, responsabilitate, spirit de inițiativă, discreție, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 8. Legea nr. 100/2017 privind actele normative;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1104/1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice și înregistrării de stat a actelor normative departamentale;
 12. Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 13. Codul Silvic;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 pentru aprobarea actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1008/1997 cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe și categorii funcționale;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier;
 17. Legea nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale;
 18. Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;
 19. Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică;
 20. Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova;
 21. Hotărârea Guvernului nr. 796/2006 cu privire la instituirea Comisiei Naționale a Cărții Roșii;
 22. Hotărârea Parlamentului nr. 350/2001 pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova;
 23. Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor protejate de stat;
 24. Hotărârea Guvernului nr. 803/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată;
 25. Hotărârea Guvernului nr. 782/2000 pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naționale, monumentelor naturii, rezervațiilor de resurse și rezervațiilor biosferei;
 26. Hotărârea Guvernului nr. 414/2000 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor și complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat;
 27. Legea regnului animal nr. 439/1995;
 28. Hotărâre Guvernului nr. 1107/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică;
 29. Hotărârea Parlamentului privind concepția de dezvoltare a gospodăririi cinegetice naționale nr. 1442/1997;
 30. Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018;
 31. Hotărârea Guvernului nr. 254/2021 pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului cinegetic național;
 32. Hotărârea Guvernului nr. 239/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale de stat din fondul forestier de stat;
 33. Legea regnului vegetal nr. 239/2007;
 34. Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura;
 35. Hotărârea Guvernului nr. 1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale.