Consultant principal în cadrul Serviciului tehnologii informaționale și comunicații.

Ministerul Mediului
Data limită de aplicare - 12.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea sincronizării politicilor și strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor și obiectivelor ministerului, creșterii performanței sale operaționale și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor și îmbunătățirea calității actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informației.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea procesului e-Transformare la nivelul autorității și a sectorului de activitate, prin participare la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării;
 2. Coordonarea aplicării sistemelor informaționale, participarea la reingineria modului de activitate a autorității în scopul creșterii performanței și eficientizării serviciilor publice;
 3. Coordonarea proiectelor sistemelor informaționale;
 4. Coordonarea soluțiilor tehnologice și a resurselor tehnologiilor informaționale;
 5. Coordonarea procesului de consolidare a capacității pentru Guvernarea electronică;
 6. Coordonarea activității specialiștilor din subdiviziune.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente. în domeniul tehnologiilor informaționale.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență în domeniul tehnologiilor informaționale.

Cunoștințe: Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice; Cunoașterea domeniilor tehnologiilor informaționale; Cunoașterea legislației în domeniu;

Cunoașterea practicilor pozitive în domeniu; Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel Bl); Cunoștințe de utilizare a computerului.

Abilități de: Abilități de informare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine. aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres profesional, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;
  2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 4. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 5. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 6. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 7. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 8. Legea nr. 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice;
 9. Legea nr. 299/2017 privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova;
 10. Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;
 11. Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 499/2012 cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorității administrației publice centrale;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 733/2006 cu privire la Concepția guvernării electronice;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet.