Consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice, Direcția juridică

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 15.10.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea juridică a exercitării de către Președintele Republicii Moldova a atribuțiilor sale constituționale, precum și ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Elaborarea proiectelor de decrete ce țin de prerogativele constituționale ale Președintelui Republicii Moldova;

2) Elaborarea proiectelor de legi inițiate de Președintele Republicii Moldova;

3) Realizarea activităților necesare exercitării de către șeful statului a prerogativelor sale constituționale în domeniile de competență;

4) Participarea la activitățile necesare realizării atribuțiilor instituției prezidențiale.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul juridic;

- studii superioare de licenţă în domeniul dreptului;

- cunoașterea legislației în domeniu;

- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Codul administrativ al Republicii Moldova

Codul civil al Republicii Moldova

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova

Codul penal al Republicii Moldova

Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Codul jurisdicției constituționale

LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii

de demnitate publică

LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative

LEGEA nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituțională

LEGEA nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare 

LEGEA nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie

DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova