consultant principal în Secția comunicare cu mass-media a Direcției comunicare și protocol - prelungirea concursului

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 04.06.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

SCOPUL FUNCȚIEI:
 
Acordarea asistenței lingvistice necesare Președintelui Republicii Moldova în realizarea atribuțiilor sale.
 
SARCINILE DE BAZĂ:
 
1. Asigurarea interpretării simultane din/în limba engleză în cadrul întrevederilor șefului statului cu înalţi demnitari, oaspeţi de rang înalt, şefi ai misiunilor diplomatice şi consulare ale statelor străine, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale acreditați în Republica Moldova etc.;
2. Traducerea materialelor şi documentelor oficiale semnate de către Președintele Republicii Moldova, precum și a celor adresate șefului statului;
3. Traducerea în limba engleză a materialelor plasate pe pagina oficială a Preşedinției Republicii Moldova.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- cunoaște limba engleză și o altă limbă de circulație internațională la nivel C2;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, anexa nr.1), care prevede următoarele etape:
1) proba scrisă;
2) interviul.
Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 6,0.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;
- studii superioare de licenţă în domeniul limbilor străine;
- cunoașterea limbii engleze și a unei alte limbi de circulație internațională la nivel C2;
-  abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română și limba engleză;
- abilități de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web)
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă); 
  - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova
LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică
LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui
Republicii Moldova