Consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională , Secția e-administrare și securitate informațională

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 22.11.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea administrării și funcționării eficiente a sistemelor informaționale și de comunicații în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Administrează rețelele locale, conexiunile externe și echipamentul specializat pentru a asigura buna funcționare a tuturor comunicațiilor;

2) Asigură disponibilitatea și calitatea serviciilor de acces la rețeaua Internet, a conexiunilor de acces la serverele web și a serviciilor oferite și la rețeaua locală pentru utilizatori;

3) Asigură administrarea, funcționalitatea și dezvoltarea paginii web a Președinției;

4) Participă la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii;

5) Acordă consultanță de domeniu și asistență metodologică personalului Aparatului ce țin de sisteme de comunicare, informaţionale și utilizarea lor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale;

- cunoștințe aprofundate în administrarea:

 • limbajelor de programare (HTML5, CSS3, Java, PHP, JavaScript, MySQL);
 • sistemelor de operare MS Windows: client – Windows 7, 8, 8.1, 10;
 • serverelor - Windows Server 2016, 2019; Familia: Linux;
 • platformelor hardware compatibile PC, aplicațiilor Microsoft Office;
 • programelor de web-design (familia Adobe, CorelDraw);
 • platformelor hardware compatibile PC;
 • utilajului de rețea;
 • aplicațiilor Microsoft Office;
 • cunoștințe în IP telefonie;                                                                            

- cunoașterea limbii engleze (nivel B1). 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA  

LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

LEGEA nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

LEGEA nr.982/2000 privind accesul la informaţie

LEGEA nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat

HOTĂRÎREA Guvernului nr.201/2017 privind aprobarea cerințelor minime de securitate cibernetică

HOTĂRÎREA Guvernului nr.733/2006 cu privire la Concepția guvernării electronice

HOTĂRÎREA Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet

DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui

Republicii Moldova