Consultant principal, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 13.07.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Oferirea asistenței metodologice subdiviziunilor ministerului cu privire la procesul şi cerinţele faţă de elaborarea documentelor de politici, evaluarea impactului, monitorizarea şi raportarea privind implementarea politicilor și realizarea măsurilor din Planul național de acțiuni.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Oferirea asistenței metodologice subdiviziunilor ministerului în procesul de elaborare a documentelor de politici privind implementarea Acordului de Asociere și Agendei de Asociere a Republicii Moldova cu UE;
 2. Elaborarea rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, utilizînd platforma de raportare.
 3. Asigurarea mecanismului de consultare, cu societatea civilă şi alte autorităţi/instituţii, a proiectelor documentelor de politici și elaborarea Raportului anual privind transparenţa procesului decizional.
 4. Acordarea asistenţei consultative subdiviziunilor ministerului privind asigurarea consultărilor publice şi transparenţei procesului decizional în elaborarea documentelor de politici cu impact asupra societăţii.
 5. Oferirea asistenței metodologice subdiviziunilor ministerului cu privire la procesul şi cerinţele faţă de elaborarea, evaluarea impactului, monitorizarea şi raportarea privind implementarea politicilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii: superioare în domeniul dreptului.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 2. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 3. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluarea politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului;
 6. Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale",
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 9. Ordinul Nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.
 10. Ordinul Cancelariei de Stat nr. 65/2021 privind aprobarea Ghidului metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național.