Consultant principal, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 23.11.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul asistenței medicale spitalicești.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea politicilor în domeniul asistenței medicale spitalicești, stomatologiei și ajustarea cadrului normativ în domeniul medicinei legale;
 2. elaborarea cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul asistenţei medicale spitalicești, stomatologiei și în domeniul medicinei legale;
 3. monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor în domeniul asistenței medicale spitalicești, stomatologiei și cadrului normativ în domeniul medicinei legale;
 4. examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 5. asigurarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale în promovarea politicilor în domeniul asistenţei medicale spitalicești, stomatologiei și cadrului normativ în domeniul medicinei legale;
 6. acordarea asistenţei metodologice privind implementarea politicilor în domeniul asistenţei medicale;
 7. elaborarea informației de răspuns la interpelări, demersuri, petiții referitor la asistența medicală spitalicească, stomatologie și în domeniul medicinei legale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare de licenţă  sau echivalente în domeniul medicinii
 •  cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9440 Lei

Bibliografia concursului

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;

Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133/2011;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585/1998;

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019               nr. 301/2018;

Legea nr. 1086/2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale;

Hotărîrea Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

Hotărîrea Guvernului nr. 886/2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate;

Hotărîrea Guvernului nr. 58/2010 pentru aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală