Consultant principal Secție legislație militară Direcţie juridică Marele Stat Major al Armatei Naționale, Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 16.08.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la elaborarea, avizarea și promovarea actelor normative şi documentelor de directivă în Armata Naţională.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Acordarea asistenţei juridice, conform domeniului de activitate;

2) Participarea la elaborarea, expertiza juridică și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul apărării, de acte administrative cu caracter normativ ale Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale;

3) Analizarea practicii judiciare, întocmirea recomandărilor şi propunerilor privind asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare ce vizează apărarea naţională.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență în domeniul dreptului, cursuri de perfecționare profesională în domeniul de activitate.

Experienţă profesională: 3 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

1) cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării, precum și de elaborare, avizare și promovare a proiectelor de acte normative;

2) cunoaşterea legislaţiei muncii, cadrului normativ privind funcția publică, structura și organizarea administrației publice;

3) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1 (preferabil limba engleză);

4) posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ general și de specialitate:

      1) Constituţia Republicii Moldova;

      2) Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;

      3) Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

      4) Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;

      5) Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor;

      6) Legea nr.116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova;

      7) Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;

      8) Hotărârea Guvernului nr.941/2006 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

 Cadrul normativ în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici:

1) Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2) Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

3) Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

4) Legea integrității nr.82/2017;

5) Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

6) Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

7) Hotărârea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.