Consultant principal serviciu armament și muniții secție armament și tehnică militară J4 Direcție logistică Marele Stat Major al Armatei Naționale, Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 11.03.2022, 11:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora în domeniu de activitate;

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea documentelor legislative şi normative de management şi evidenţă calitativă, cantitativă şi financiară, a altor reglementări specifice în domeniul asigurării trupelor cu armament şi muniţii, precum şi aplicarea acestora;
 2. Ţinerea controlului stării şi evidenţei (calitative, cantitative şi financiare) armamentului şi muniţiilor în structurile ierarhic inferioare din subordine, organizează procesul de planificare strategică a managementului bunurilor pe serviciul armament şi muniţii;
 3. Acordarea asistenţei metodologice structurilor ierarhic inferioare în domeniul efectuării controlului intern a asigurării cu armament şi muniţii a unităţilor militare (instituţiilor) din subordine, conform normelor stabilite şi a planurilor de asigurare;
 4. Reprezentarea intereselor Armatei Naţionale pe serviciul armament şi muniţii, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, în limitele competenţelor stabilite.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

Studii superioare tehnice de licenţă (ciclul I), de preferință în domeniul de activitate sau în domenii conexe.

Experienţă profesională:

cel puțin 2 ani de experienţă profesională conform domeniului de activitate.

Cunoştinţe:

 1. cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu;
 2. cunoştinţe avansate de operare a  MS Office, Web Browser, aplicații prezentare și baze de date;
 3. limba engleză (nivel B1), cunoașterea adițională a unei limbi de circulaţie internaţională  va constitui un avantaj.

Abilităţi:

analiză și sinteză, planificare, organizare, coordonare, gândire logică, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă.

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, conduită morală și profesională, imparțialitate, obiectivitate, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţii de muncă:

Regim de muncă: 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele libere, după caz.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Cadrul normativ general și de specialitate:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr.1245/2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 3. Legea nr.1244/2002 Cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 4. Legea nr.1192/2002 Privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 5. Legea nr.345/2003 Cu privire la apărarea naţională;
 6. Legea nr.162/2005 Cu privire la statutul militarilor;
 7. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 8. Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 9. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 10. Hotărîrea Parlamentului nr.679/2001 Pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 11. Hotărîrea Guvernului nr.939/2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.1001/11 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
 13. Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 14. Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 77/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare;
 16. Hotărîrea Guvernului nr.1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova;
 17.  Ordinul Ministerului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22/2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

Cadrul normativ în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici:

 1. Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154/2003;
 2. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 7. Legea integrității nr.82/2017;
 8. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 9. Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.