Consultant principal, Serviciul de informare și comunicare cu mass-media , Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 19.10.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea informării continue a societății privind activitatea Ministerului Sănătății. Promovarea inițiativelor și politicilor Ministerului, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Ministerului și cu alte documente strategice naționale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea concepțiilor de comunicare privind reformele demarate de minister;
 2. organizarea desfășurării evenimentelor publice ale ministerului, cu participarea mass-media;
 3. acordarea suportului metodologic subdiviziunilor ministerului și a instituțiilor din subordinea ministerului în domeniul tehnicilor de comunicare cu mass-media;
 4. organizarea întrevederilor conducătorilor subdiviziunilor Ministerului cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă;
 5. elaborarea comunicatelor de presă și a altor materiale de presă;
 6. conlucrarea cu Serviciul Tehnologii informaționale în vederea actualizării paginii web a ministerului;
 7. monitorizarea mijloacelor mass-media.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Superioare de licență sau echivalente, în domeniul comunicării, jurnalismului, filologie.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniul.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale ;

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății.

Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 64 din 02.02.2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19”;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016.  

 

 

 

 

 

Funcții publice similare

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate , Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Cosnultant principal,Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul programe naționale, Serviciul Programe Naționale

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate