Consultant principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media, Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 19.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la comunicarea eficientă cu mass-media și transparența activității Ministerului Justiţiei, prin informarea operativă, veridică și completă a publicului larg.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea transparenţei activității ministerului;
 2. Elaborarea comunicatelor de presă și a articolelor privind opinia oficială a ministerului la informațiile din presă ce vizează domeniul de competență;
 3. Monitorizarea presei şi a opiniei publice privind iniţiativele lansate de minister;
 4. Elaborarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de comunicare ale ministerului;
 5. Elaborarea opiniilor asupra proiectelor de acte, inclusiv a proiectelor de acte normative, conform  domeniilor de competență.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice, filologiei, administrării publice, relațiilor internaționale, dreptului.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniul relevant (mass-media, comunicare, relații publice, administrare publică, relații internaționale, drept).

Cunoştinţe:

 • legislația în domeniu;
 • comunicare / lingvistică;
 • operare avansată a calculatorului;
 • principiile, etica, standardele jurnalismului și comunicării instituționale;
 • operarea cu informația primită în scopul reflectării în mass-media;
 • tehnici de editare (inclusiv on-line) a conținutului informațional;
 • cele mai bune practici de scriere a materialului editorial pentru difuzare și web;
 • realizarea și editarea produselor multimedia (fotografii, înregistrări audio și video);
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B1).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul „Posturi vacante/Voluntariat/Anunț concurs”;

  curriculumul vitae (CV).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 9990 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

     Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea presei nr. 243/1994;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale.