Consultant principal, Serviciul mamei și copilului, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul mamei și copilului, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 08.11.2022, 09:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea politicilor și cadrului normativ în domeniul sănătății materne și perinatale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Elaborarea politicilor și cadrului normativ în domeniul sănătății materne și perinatale;
  2. Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor în domeniul sănătății materne și perinatale, inclusiv a managementului performanţei prestatorilor de asistență medicală primară, specializată de ambulator și spitalicească;
  3. Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul sănătății materne și perinatale;
  4. Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere, conform domeniului de competență;
  5. Asigurarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale în promovarea politicilor în domeniul sănătății materne și perinatale;
  6. Participarea la elaborarea, promovarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor intersectoriale conform domeniului de competenţă;
  7. Acordarea asistenței metodologice privind implementarea politicilor în domeniul sănătății materne și perinatale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
  6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
  7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii:

  • superioare de medic specialist, preferabil în domeniul obstreticii și ginecologiei

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
    Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • E-mail
  • Personal

Salariul pe funcție

De la 10310 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia:

  1. Legea nr. 411/1995 octortirii sănătății;
  2. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
  3. Politica Națională de Sănătate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 886/2007;
  4. Programul Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 681/2018;
  5. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 ”Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice”;
  6. Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale                    nr. 515/2020 ”Cu privire la aprobarea Standardului de supraveghere a gravidelor cu evoluție fiziologică a sarcinii în condiții de ambulator”
  7. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.149/2017 ”Cu privire la acordarea serviciilor de reproducere umană asistată medical”;
  8. Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 1168/2013 „Cu privire la analiza mortalităţii materne în Republica Moldova” (cu modificările ulterioare);
  9.   Ordinul Ministerului Sănătății nr. 62/2010 „Cu privire la organizarea asistenţei perinatologice”;
  10.  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 343/2009 „Cu privire la organizarea   şi implementarea Anchetei Confidenţiale de analiză a cazurilor de deces matern şi cazurilor de proximitate de deces matern”.