Consultant principal , Direcția management al documentelor

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 20.10.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea politicii unice tehnico-legislative, diplomatice și lingvistice la redactarea documentelor, mesajelor şi materialelor oficiale în limba română, elaborate în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea implementării politicii unice tehnico-legislative la redactarea documentelor și materialelor oficiale în limba română, elaborate în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova;

2. Expertizarea documentelor oficiale și asigurarea respectării cerințelor față de perfectarea lor;

3. Elaborarea și înaintarea recomandărilor întru asigurarea clarității limbajului și corectitudinii întocmirii documentelor.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română şi limba rusă;

- cunoaște una din limbi de circulație internațională la nivel B1;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

- are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

- cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licenţă în domeniul filologiei (limba română);

- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

LEGEA nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

LEGEA nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii

de demnitate publică

LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative

DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui

Republicii Moldova