Consultant principal, Secția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț

Ministerul Economiei
Data limită de aplicare - 25.07.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Crearea unui cadru normativ adecvat în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii prin participarea la procesul de elaborare și implementare a Programelor și Strategiilor de stat pentru creșterea competitivității și dezvoltării acestui sector.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Elaborarea propunerilor pentru strategiile și programele de stat pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și la procesul de corelare a politicii de dezvoltare a acestui sector cu practica internațională, cu cerințele și recomandările organismelor internaționale de susținere și promovare a întreprinderilor mici și mijlocii;

2.Elaborarea propunerilor privind politica de stat în domeniul dezvoltării sectorului  întreprinderilor mici și mijlocii, măsurile și mecanismele de promovare a acestui sector;

3.Elaborarea informațiilor și rapoartelor  privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

4.Conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale pe subiectele ce țin de activitatea întreprinderilor mici și mijlocii;

5. Participarea la realizarea sarcinilor din domeniul de competentă prevăzute de Regulamentul secției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, relații economice internaționale

Experiență profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

- Cunoașterea practicii naționale și internaționale în domeniu;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- Abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, nediscriminare și egalitate de gen, integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul fiscal;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • Legea nr.82/2017 integrității.
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. . Legea nr. 179/2016 cu privire la  întreprinderile mici și mijlocii;
 1. Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 2. Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător;
 3. Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;
 4. Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 5. Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător;
 6. Legea nr.223/2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;
 8. Hotărârea Guvernului nr.972/2010 cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2015;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1064/2016 cu privire la aprobarea Programului „Femei în afaceri”;
 10. Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 11. Hotărârea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;
 12. Hotărârea Guvernului nr.828/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 973/2018 cu aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”;
 14. Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii;
 16. Hotărârea Guvernului nr.439/2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora;
 17. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.