consultant principal, Serviciul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 18.04.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborea, evalurea și  monitorizarea politicilor de modernizare tehnologică a sistemului educaţional, în în vederea realizării obiectivelor Ministerului Culturii

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea sincronizării politicilor și strategiilor sectoriale cu agenda de modernizare tehnologică a guvernării, în scopul realizării eficiente a sarcinilor și obiectivelor ministerului, creșterii performanței sale operaționale și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor;
 2. Asigurarea funcționării rețelei locale a Ministerului, asigurarea și aplicarea securitatății informaționale și a infrastructurii TI;
 3. Coordonarea procesului de consolidare a capacității pentru Guvernarea electronică;
 4. Realizarea managementul proiectelor TI și asigurarea elaborării rapoartelor de progres (e-servicii, sisteme informaționale interne și guvernamentale în cadrul Ministerului);
 5. Analiza actelor normative și legislative privind utilizarea și funcționarea TIC în domeniile de activitate ale Ministerului;
 6. Coordonarea cu alte ministere, departamente, structuri în problemele TIC;
 7. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative și legislative, documentelor de politici specifice domeniului și monitorizarea implementării acestora

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnoilogiei, informației și comunicațiilor

Experienţă profesională: minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor normative şi de politici, argumentare, prezentare, instruire, motivare, lucrul în echipă, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. nr. 98/2012 privind administraţia publică de specialitate;

Legea nr.82/2017 integrităţii.

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;

Legea nr. 241/2007 comunicaţiilor electronice;

Legea nr. 71/2007 cu privire la registre;

Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.

Hotărârea Guvernului nr. HG147/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii;

Hotărârea Guvernului 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrațiilor publice în rețeaua Internet

Hotărârea Guvernului nr. 760/2010 cu privire la Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”