Consultant principal, Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 07.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor copilului și a familiilor cu copii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea politicilor în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 2. Elaborarea cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 3. Colectarea, sistematizarea, analiza datelor și elaborarea rapoartelor de monitorizare a implementării politicii și cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 4. Elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a politicii și de eficientizare a cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 5. Colectarea, analizarea și actualizarea informației pentru Registrul de stat al adopției;
 6. Realizarea procedurilor în domeniul adopțiilor internaționale conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale.
 7. Realizarea sarcinilor specifice atribuite Direcției.

 

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul asistență socială sau alte domenii conexe.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului;

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989.

Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă.

Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în materia de adopţie internaţională din 29 mai 1993.

Codul Familiei nr. 1316/2000.

Codul Civil nr. 1107/2002.

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii.

Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției.

Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social.

Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Legea nr. 338/1994 cu privire la drepturile copilului.

Hotărârea Guvernului nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți.

Hotărârea Guvernului nr. 550/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova
şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale.

Hotărârea Guvernului nr. 560/2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia.

Hotărîrea Guvernului nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Hotărîrea Guvernului nr. 7/2016, cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Hotărîrea Guvernului nr. 1182/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.

Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

Hotărîrea Guvernului nr. 889/2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Hotărîrea Guvernului nr. 143/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

Hotărârea Guvernului nr. 760/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 441/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 730/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni–3 ani.

Hotărârea Guvernului nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire  la organizarea și funcționarea Centrului regional  de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 132/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri.