Consultant principal, Direcția financiară

Agenția Proprietății Publice
Data limită de aplicare - 16.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea corespunzătoare a angajaților Agenției şi a integrității bunurilor materiale aflate în gestiune.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea propunerilor pentru proiectul bugetului în domeniul salarizării, deplasărilor planificarea alocațiilor pentru întreținerea Agenției.
 2. Asigurarea evidenței cheltuielilor de personal, creanțelor, datoriilor și decontările cu titularii de avans etc. Întocmirea notelor de contabilitate.
 3. Acordarea asistenței metodologice și informarea conducătorilor subdiviziunilor Agenției referitor la modificările parvenite în legislație privind sistemul de salarizare.
 4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind cheltuielile salariale și de delegare, analizarea și verificarea calculelor efectuate reieșind din bugetul aprobat
 5. Perfectarea și ținerea Registrului riscurilor aferente activității direcției. Perfectarea răspunsurilor la adresării și petiții.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul finanțelor publice, contabilitate bugetară sau evidenţă contabilă

2. Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu

3. Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu financiar-economic și administrarea proprietății publice de stat;
 • cunoştințe în domeniul serviciului public, administrației publice, legislaţiei contabile și fiscale;
 • cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

4. Abilităţi:

 • de planificare și organizare a activităţilor;
 • de analiză și sinteză a datelor, lucru cu informaţia, prezentare;
 • de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de comunicare eficientă (verbal şi în scris);
 • de aplanare a situaţiilor de conflict;
 • de lucru în echipă și luare a deciziilor;
 • de elaborare a documentelor și argumentare.

5. Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, punctualitate și  obiectivitate;
 • respect, diplomaţie şi disciplină;
 • flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres;
 • corectitudine şi operativitate;
 • spirit de observație, receptivitatea ideilor noi şi creativitate;
 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
 • conduită morală şi profesională;
 • discreție și amabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea Parlamentului Nr. 113 din 27.04.2007 contabilității;
 • Legea Parlamentului Nr. 229  din  23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea Parlamentului Nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale.
 • Legea Parlamentului nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului Nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Lgea Parlamentului Nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin Contul unic  Trezoreial al Ministerului Finanțelor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor mretodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea Parlamentului nNr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii ;i a intereselor personale
 • Legea Parlamentului Nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 • Codul Nr. 116 din 19.07.2018 Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii Parlamentului nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

Funcții publice similare

Consiliul Audiovizualului

Consultant superior, Serviciul financiar

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă., Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat (FP 304) - 1 funcție vacantă., specialist principal al Serviciului de deservire a programelor de stat din cadrul Direcției Trezoreria Regională Chisinau - bugetul de stat (FP 304) - 1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Secției deservirea autorităților/instituțiilor bugetare nr.2 din cadrul Trezoreriei Regionale Chișinău-bugetul de stat (FP299) -1 funcție vacantă., specialist principal al Secției deservirea autorităților/instituțiilor bugetare nr.2 din cadrul Trezoreriei Regionale Chișinău-bugetul de stat (FP299) -1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

specialist principal al Secției contabilitate din cadrul Direcției Trezoreria Regională Centru (FP 240, FP 242, FP 244) - 3 funcții temporar vacante., specialist principal al Secției contabilitate din cadrul Direcției Trezoreria Regională Centru (FP 240, FP 242, FP 244) - 3 funcții temporar vacante.