Consultant principal, Direcția gestionarea și investigarea cererilor

Oficiul Avocatului Poporului
Data limită de aplicare - 15.07.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor legale ale Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin examinarea și investigarea cererilor acceptate spre examinare, în mod obiectiv, imparțial și conform procedurii standardizate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Investigarea cererilor de complexitate înaltă și a sesizărilor din oficiu privind încălcarea drepturilor și libertăților omului, în special dreptul la viață și la integritate fizică și psihică; libertatea individuală și siguranța persoanei; inviolabilitatea domiciliului; interzicerea muncii forțate, traficului de ființe umane ș.a., conform procedurii standardizate;
 2. Realizarea analizei sistemice a cererilor investigate cu identificarea problemelor de sistem, efectelor și cauzelor acestora, conform domeniul de competență;
 3. Elaborarea rapoartelor speciale în cazurile de constatare a încălcării în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor omului, conform domeniului de competență;
 4. Promovarea drepturilor și libertăților omului;
 5. Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul dreptului;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experiență profesională - minimum 2 an în domeniu.

Cunoștințe:

 • legislația în vigoare;
 • standardele internaționale și regionale în domeniul drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • tehnicile și principiile de monitorizare a locurilor de detenție;
 • o limbă de circulație internațională, nivelul B2.

       Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

       Atitudini/comportamente:

 • orientare spre respectarea valorilor umane și a drepturilor omului;
 • atenție la detalii;
 • tendinţă spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr.82/2017 cu privire la integritate
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului (Principiile de la Paris)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
 • Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
 • Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale
 • Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
 • Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015.