Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea sistemelor de securitate socială a Republicii Moldova cu alte state prin elaborarea și negocierea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securității sociale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea propunerilor și participarea la negocierea proiectelor de acorduri bilaterale și tratate multilaterale în domeniul securității sociale cu statele de destinație a lucrătorilor migranți;
 2. Elaborarea propunerilor la proiectele de acorduri bilaterale, tratate multilaterale și cadul normativ aferent inițierii negocierilor, semnării și ratificării tratatelor;
 3. Elaborarea propunerilor pentru planurile, programele și strategiile naționale și internaționale și prezentarea raporturilor de implementare a lor în vederea coordonării sistemelor de securitate socială;
 4. Acordarea asistenței metodologice CNAS  în aplicarea prevederilor acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale încheiate de Republica Moldova;
 5. Elaborarea rapoartelor privind implementarea acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul relațiilor internaționale și drept (drept internațional).

Experienţă profesională:  2 ani în domeniul asigurărilor sociale, juridic, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1).

Abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9500 Lei

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;

Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii;

Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale.