Consultant principal, Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și doalog social

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 07.04.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă, dialog social și securității și sănătății în muncă precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea cadrului normativ în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv asigurarea transpunerii  directivelor europene de incidență prevăzute de Acordul de Asociere RM-UE;
 2. Elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă ratificate de Republica Moldova;
 3. Prezentarea de propuneri privind ratificarea sau denunţarea Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;
 4. Dirijarea metodologică a aplicării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă;
 5. Examinarea contestărilor împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii;
 6. Expertizarea proiectelor de acte normative cu relevanță în domeniul securității și sănătății în muncă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului;

 • cursuri de perfecţionare profesionale în domeniu.

Experiență profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Republica Moldova;

Carta Socială Europeană (revizuită);

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 245/2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 847/2002 salarizării;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008.