Consultant principal , Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 28.06.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și implementarea politicilor în vederea asigurării accesului cetățenilor la medicamente calitative, eficiente și inofensive și tehnologii medicale performante.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicilor privind accesul la tehnologiile medicale și achizițiile publice în sănătate în conformitate cu cele mai bune practici și prezentarea de propuneri privind ajustarea politicilor în domeniu la prevederile  directivelor europene, recomandările OMS şi ale Consiliului Europei;
 2. Evaluarea și analiza pieței medicamentelor și dispozitivelor medicale conform necesităților populației;
 3. Evaluarea, fundamentarea și planificarea strategică a tehnologiilor medicale, în vederea sporirii accesului acestora și volumului de asigurare cu medicamente și dispozitive medicale conform necesităților sistemului de sănătate;
 4. Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul tehnologiilor medicale și achizițiilor publice;
 5. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 6. Cooperarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale în realizarea politicilor în domeniul achizițiilor publice în sănătate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente în domeniul farmaceutic

Experienţă profesională: 1,5 ani de experienţă profesională în domeniu 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică;

Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 387/2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate ,,Sănătatea 2030”;

Hotărârea Guvernului nr.106/2022 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie.

Ordine:

Ordinul (comun MS/CNAM) nr. 600/320 din 24.07.2015 cu privire la mecanismul de includere  a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării  obligatorii de asistenţă medicală;

Ordinul nr. 960/2012 cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor.