Consultant principal/consultantă principală, Direcția abilitarea consumatorilor, analiză, modelări, prognoze, inovare și securitate cibernetică (domeniul analiză, modelări, prognoze)

Ministerul Energiei
Data limită de aplicare - 10.08.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participă la procesul de realizarea politicii guvernamentale în domeniile abilitarea consumatorilor, analiză, modelări, prognoze, inovare și securitate cibernetică prin stabilirea măsurilor de politică în domeniile date, care să faciliteze asigurarea eficienței procesului de abilitare a consumatorilor aferent domeniului energetic și să realizeze obiectivele privind elaborarea  și promovarea politicilor prin oferirea informațiilor, resurselor și instrumentelor care ar încuraja transparența, educarea și protecția consumatorilor.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea politicilor în domeniul abilitării consumatorilor;
 2. Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative aferente domeniului abilitării consumatorilor;
 3. Realizarea prevederilor acordurilor și convențiilor internaționale bilaterale și multilaterale la care Republica Moldova este parte, aferent domeniului abilitarea consumatorilor;
 4. Monitorizarea procesului de realizare a prevederilor legislației în domeniul abilitării consumatorilor;
 5. Examinarea și elaborarea răspunsurilor la petiții și acordarea informațiilor de interes public, în conformitate cu prevederile legale naționale;
 6. Elaborarea rapoartelor și notelor informative referitoare la implementarea politicilor în domeniul abilitarea consumatorilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, de masterat, în domeniul energiei, digitalizării sau economic;

- Stagii de formare profesională în instituții de învățământ și cercetare sau organizații acreditate din țară și de peste hotare în domeniul energetic;

- Cursuri de perfecționare profesională continuă în domeniul energiei, digitalizării sau economic;

- Cunoașterea actelor normative din domeniu;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, ş. a.

Experiență profesională: 1,5 ani de experiență profesională în domeniu.

Abilități: abilități de lucru cu documentele, abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale, gestiune a informațiilor, elaborare a documentelor, comunicare și prezentare a diverselor subiecte, comunicare eficientă și lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, profesionalism, disciplină, responsabilitate și obiectivitate, diplomație, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, independență, imparțialitate. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

Legislația în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public

Legislația în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;
 • Legea nr.139/2018  cu privire la eficiența energetică;
 • Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 102/2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030;
 • Hotărârea Guvernului nr. 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142366&lang=ro

https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2871/part/2#page=1

 • Hotărârea Guvernului nr.201/2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;
 • DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944