Consultant superior (1), Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare

Agenția Proprietății Publice
Data limită de aplicare - 09.11.2021, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea procesului de inventariere și delimitare a bunurilor proprietate publică de stat, după apartenență și pe domenii pe regiunea Nord.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la  perfectarea și coordonarea Actelor de inventariere și listelor terenurilor proprietate publică a statului pe regiunea Nord.
 2. Realizarea/coordonarea procesului de inventariere şi delimitare a bunurilor proprietate publică de stat, după apartenență și pe domenii (public/ privat) pe regiunea Nord.
 3. Participarea la elaborarea modificărilor în HG nr. 161/2019 ce ține de completarea listelor terenurilor proprietate publică de stat delimitate după apartenență și domenii pe regiunea Nord.
 4. Perfectarea notelor de serviciu /informative pe marginea acțiunilor/inacțiunilor participanților la procesul de delimitare ce vizează divergentele (zonele de litigiu) admise  la delimitarea bunurilor imobile  pe regiunea Nord cu prezentarea acestora șefului direcției. Realizarea raportului săptămânal asupra mersului executării  procesului de delimitare a bunurilor proprietate publică după apartenență și domenii pe regiunea Nord.
 5. Elaborarea proiectelor de ordine ale Agenției pe procedurile de delimitări masive pe regiunea Nord a RM

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de specialitate de inginer cadastral, juridic sau economic.
 2. Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă în domeniul de specialitate
 3. Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;
 • cunoştinţe în domeniul de specialitate de inginer cadastral, juridic, economic, administrare publică;
 • cunoaşterea procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.
 1. Abilităţi: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză a activităţilor, comunicare eficientă (în scris şi oral), gestionare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de lucru cu informaţia.
 2. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, diplomaţie, responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6900 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;
 • Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr. 136  din  07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
 • Acte normative în domeniul de specialitate

 

 • Codul funciar al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 121 din  04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Legea nr. 29 din  05 aprilie 2018 privind delimitarea proprietăţii publice
 • Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 11 februarie 2019  pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
 • Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 11 februarie 2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile,  inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023.