Consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă., Serviciul analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă.

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)
Data limită de aplicare - 03.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

a) Scopul general al funcţiei:

 

Asigurarea evidenţei indicatorilor aferenţi datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat, efectuarea analizei privind situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat, elaborarea rapoartelor analitice în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

   

  1. Participarea la elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat

  2. Monitorizarea datoriei sectorului public în  sistemul informatic DMFAS

  3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor în domeniul datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat

  4. Elaborarea rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice lunare, precum şi altor rapoarte analitice, după necesitate

  5. Estimarea şi generalizarea indicatorilor datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat la elaborare/rectificare/executare a legii bugetului de stat pe anii corespunzători şi  CBTM

  6. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului

   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

c) Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, preferabil în domeniul finanţe.

Experienţă profesională – minim 1 an experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7000 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de Consultant superior al  Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

 

 

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 2. Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (cu modificările și completările ulterioare);
 3. Hotărârea Guvernului nr.56/2020 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)".
 4. Hotărârea Guvernului nr.1148/2017 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)".
 5. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
 6. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 7. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria);
 8. Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat).